שאל את הרב

ציצית בלילה

שאלה:

האם מותר להוריד את הציצית עם רדת החשיכה?


התשובה:

המשיב: הרב יצחק נרי-ה

שלום רב

בפרשת הציצית המופיע בתורה [במדבר פרק טו פסוק לט] כתובוְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת יְקֹוָק וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם: דורשת הגמרא [זבחים יח עמוד ב] וראיתם אותו פרט לכסות לילה. שאז באופן טבעי ללא אמצעי עזר לא ניתן לראות את הציצית.אבל ישנה מחלוקת בראשונים בהבנת דברי הגמרא הללו.

רש"י והרא"ש מבינים, כי בגד של יום חייב בציצית, בגד של לילה [ כגון פיג'מה בעלת ד' כנפות] פטור מן הציצית. לכן אם אני הולך ביום עם בגדי לילה אני איני מחויב בציצת ומאידך אם אני הולך בלילה עם בגדי יום אני חייב בציצית. לעומת הבנה זו הרמב"ם מבין אחרת, הוא מבין שאין השאלה מה סוג הבגד? אלא השאלה היא הםהזמן הוא יום או לילה וכך דבריו [רמב"ם הלכות ציצית פרק ג הלכה ז] "...שחובת הציצית ביום ולא בלילה שנאמר וראיתם אותו בשעת ראייה..." לכן כל בגד עם ד' כנפות ביום חיייב בציצית וכל בגד עם ד' כנפות בלילה פטור מן הציצית.השו"ע מביא להלכה את שתי הדעות וכך דבריו: שולחן ערוך אורח חיים סימן יח סעיף א "לילה לאו זמן ציצית הוא, דאמעיט מוראיתם אותו (במדבר טו, לט) להרמב"ם, כל מה שלובש בלילה פטור אפילו הוא מיוחד ליום, ומה שלובש ביום חייב, אפילו מיוחד ללילה. ולהרא"ש, כסות המיוחד ללילה, פטור, אפילו לובשו ביום, וכסות המיוחד ליום ולילה, חייב, אפילו לובשו בלילה. הגה: וספק ברכותלהקל. ע"כ אין לברך עליו אלא כשלובש ביום והוא מיוחדג"כ ליום..." זה הסיבה ,שחתונה אשר נעשית אחרי השקיעה, החתן יכול להתעטף ולברך שהחיינו, אך אינו יכול לברך על הטלית את ברכתה.

למעשה: הב"ח סובר שראוי לפשוט את הטלית בלילה כי אינו אלא למצווה ועלולים לטעות ולחשוב שזה מצווה בלילה.אמנם יש הבינו בדבריו שזה רק בטלית גדול ולא בציצית. [כו"ע ביוה"כ, תמנים בשבת, וחזנים בתפילת ערבית לובשים טלית מטעמים אחרים] אמנם יש שהחמירו לא להסיר מעל עצמם את הטלית קטן ואף לישון עמו. וכך מופיע במשנה ברורה [סימן כא ס"ק טו'] בשם כתבי האר"י הקדוש שיש בזה סגולה להציל נפשו ולשמרו.

להדפסת התשובהPrint

tiffany and co tiffany jewellery tiffany jewellery uk